UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Year is 2000

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items: 98.

A

Ab. Raof, Hj. Ramli (2000) Usaha Pengurusan Dalam Meningkatkan Kecemerlangan Sukan Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ab. Razak, Abu Kasim (2000) Kesan Program Perkembangan Staf Ke Atas Prestasi Kerja Pensyarah Maktab Perguruan Di Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abd. Latiff, Abdul Rahman (2000) Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran Pengaturcaraan Awalan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abd. Rahman, Haji Hashim (2000) Gaya Pemikiran Strategik Yang Diamalkan Oleh Pengurus Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Organisasi Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Kudus, Abu Bakar (2000) Kepemimpinan Transformasi : Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Dan Motivasi Guru. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Rahman, Ibrahim (2000) Kualiti Dan Kepuakkan Dalam Politik : Rujukan Khusus Ke Atas UMNO Dan Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdullah, Haji Abdul Ghani (2000) Pengaruh Tingkah Laku Etika Ketua Terhadap Tingkah Laku Subordinat di Sektor Kewangan Di Malaysia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Basri, Hashim (2000) Utilisation of Subnetworks Through Distributed Gateway. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Bukhari, Abdul Rahim (2000) Mengukur Tahap Kualiti Perkhidmatan Dari Perspektif Kepuasan Pelanggan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Fauzi, Awang (2000) Peramalan Kemasukan Banduan Ke Penjara. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Nordin, Mohd. Zain (2000) Insurans Islam (Takaful) : Persepsi Kakitangan Universiti Utara Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Anita, Johari (2000) Smart Pace. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Asmaddy, Haris (2000) Tabungan dan Pertumbuhan Ekonomi Malaysia : Satu Analisis Kointergrasi dan Pembetulan Ralat. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azham, Hussain (2000) Faktor Kejayaan Kritikal Pengurusan Projek : Suatu Kes Kajian Kes Projek KLIA. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azmi, Mat Safar (2000) Multimedia Dalam Bahan Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

B

Bendaiya, Baskaran (2000) Implementation Pros and Cons Between Asynchronous Tranfer Mode (ATM) and Gigabit Ethernet(GbE). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

C

Che Rokiah, Md. Isa (2000) Pengurusan Program Latihan Dalaman dan Keberkesanannya di Kalangan Guru-guru di Sekolah-Sekolah Dalam Daerah Kota Setar, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Chee, Siew Sim (2000) Expected Service Quality In Retail Bank : A Segmentation Analysis Of Business Customer in Nothern Region Of Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Chuah, Soo Cheng (2000) Export Behavior In 5 ASEAN Countries : An Econometric Investigation. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

D

David, Selvam (2000) Pengaruh Personaliti Terhadap Prestasi Kerja di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Devan, Iyavoo (2000) Foreign Direct Investment in a Developing Economy : The Malaysian Perspective. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

E

Elias, Talib (2000) Keberkesanan Pengurusan Sukan Di Sekolah-sekolah Menengah Negeri Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Erne Suzila, Kassim (2000) Designer A Four-Tier Architecture For A Web-Based Simulation Environment. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

F

Fathilatul Zakimi, Abdul Hamid (2000) The Extend Of Corporate Social Disclosure By Banks And Finance Companies In Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Fauzi, Ibrahim (2000) Model Orientasi Pemasaran Dalam Organisasi Bukan Bermatlamatkan Untung : Satu Kajian Di Organisasi Sekolah-sekolah Kerajaan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Fauziyah, Haji Ghazali (2000) Hubungan Kualiti Kehidupan kerja Dengan Produktiviti : Satu Kajian Ke atas Guru-guru Di Daerah Padang Terap/Pendang, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

G

Gan, Chin Chuan (2000) Online Fast Food Restaurant Ordering System. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

H

Hazaruddin, Harun (2000) Pemodelan Sistem Pesanan Berasaskan Internet Menggunakan UML. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

I

Ideris, Abu Bakar (2000) Hubungan Ganjaran Kerja dan Komitmen Terhadap Organisasi Di Kalangan Pekerja Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) : Analisis Di Negeri Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Iskandar, Jassa (2000) Amalan Organisasi Pembelajaran Di Universiti Utara Malaysia : Dari Perspektif Kakitangan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

J

Jamal, Othman (2000) Kualiti Dalam Proses Pembangunan Sistem : Satu Dimensi Baru Kepada Kitar Hayat Pembangunan Sistem. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

K

Kalsom, Kayat (2000) Power Through Tourism: A Blessing on Mahsuri's Eighth Generation in Langkawi? Doctoral thesis, Michigan State University.

Khairul Najmi, Abdul Rani (2000) Virtual Private Network : Architecture And Implementations. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Khatijah, Mt Yatim (2000) Hubungkait Kemahiran Kuantitatif Dengan Prestasi Pelajar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Kua, Joanne Swee Cheng (2000) Interactive Customizing Product Ordering System. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

M.Veera, Vignesvaran (2000) Design Of A Web Based Bookstore Model : "One Stop Malaysian BookMall". Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Md Johari, Abdul Jalil (2000) The Relationship Between Computer Attitude, Academic Major And Profesional Computer Usage : An Empirical Study On Lecturers In UiTM Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mhod Shubari, L. Mat (2000) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Salah Laku Pelajar-Pelajar Menengah Atas di Daerah Manjung. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamed Zahir, Ismail (2000) The Legend Of Langkawi : Myths And Management. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohammad Rokhimi, Ahmad (2000) Kesan Pengupayaan Ke Atas Prestasi Pekerja Firma Milik Tempatan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohammad Zamri, Zakaria (2000) Proses Sosialisasi Dalam Organisasi Di Kalangan Staf Akademik Baru. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Asri, Abdul Hamid (2000) Tahap Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Dzulkonnain, Abu Bakar (2000) Design Of Normal Concrete Mixes Using Neural Network Model. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Faudzi, Abd. Hamid (2000) Hubungan Antara Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Kepuasan Kerja Guru-Guru Di Sekolah Menengah Gred A Di Daerah Kubang Pasu, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Isa, Abu Bakar (2000) Keberkesanan Kepimpinan Transformasi Dalam Meningkatkan Prestasi Pekerja. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Khalid, Awang (2000) An Evaluation Of Artificial Neural Network In Predicting The Presence Of Heart Disease. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Nazri, Zakaria (2000) Kualiti Kehidupan Kerja Di Kalangan Ahli Kesatuan Sekerja Syarikat Telekom Malaysia Berhad Alor Setar Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Rosidi, Ismail (2000) Keputusan Pemilihan Kerjaya Keusahawanan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Yajid, Yusoff (2000) Persepsi Guru-guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua Di Sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Faudzi, Abd. Hamid (2000) Hubungan Antara Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Kepuasan Kerja Guru-Guru Di Sekolah Menengah Gred A Di Daerah Kubang Pasu, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd.Fairuz, Shiratuddin (2000) Utilising 3D Game Engine To Developing A Real-World Walkthrough-Virtual Reality Application. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad, Azeem (2000) Employee Empowerment in Banking Sector: Comparison Between Private and Public Banks Operating in Pakistan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Musharwani, Haji Mustaffa (2000) Motivasi Pelancong. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mustafa Kamil, Hj. Ramli (2000) Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Tanjung Pauh, Jitra, Kedah : Satu Kaedah Tazkiyat Al-Nafs. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nafiah, Mat (2000) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Komputer Dalam Pentadbiran Di Kalangan Staf Sokongan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ng, Hun Chong (2000) Perhubungan Di Antara Imej Kedai Dengan Kepuasan, Perakuan, Dan Kesetiaan Pelanggan Terhadap Rangkaian Peruncit: Satu Kajian Empirikal. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noor Anizah, Hj. Jamal (2000) Gaya Pengurusan Kuasa Di Kalangan Pengetua Institusi Pendidikan : Satu Kajian Ke Atas Pengetua-pengetua Sekolah Menengah Di Daerah Kota Setar, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noor Hayati, Abdullah (2000) Pelaksanaan sistem Kawalan Gelagat Di Institut-Institut Pendidikan Di Alor Setar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Azimah Chew, Abdullah (2000) Strategi Pembuatan Sektor Perkilangan Di Utara Semenanjung Malaysia : Kajian Penerokaan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noraini, Abdullah Sani (2000) Kualiti Kehidupan Bekerja Dan Hubungannya Dengan Komitmen Terhadap Organisasi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norshima, Azmi (2000) Permintaan Terhadap Perkhidmatan Kesihatan Awam : kesihatan Awam : 1990 - 1997. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nurizan, Ahmad (2000) Pengurusan Perubahan : Tindakan Pengurusan Atasan Untuk Implementasi MS ISO 9000. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

O

Ong, Pow Ying (2000) Return On Equity : An Empirical Study. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

P

Pong, Chia Lee (2000) A Financial Planning Decision Support System For Small Medium Enterprise. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

R

Rafisah, Osman (2000) Persepsi Guru Sekolah Menengah Terhadap Proses Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rafizah, Mohd Hanifa (2000) Kajian Kes Ke Atas Sistem Maklumat Sewaan Video Chimera (CVRIS). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rahime, Ab. Rauf (2000) Profil Pelancongan Mengikut Demografi, Gaya Hidup, Aktiviti Kegemaran Dan Nilai-Nilai Peribadi 51 Destinasi Pelancongan Warisan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ramli, Awang Mat Tam (2000) Hubungan Antara Faktor Dan Gaya Pengurusan Konflik Dalam Organisasi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Robizah, Haji Sudin (2000) Neural Network Prediction Of SPM Achievement. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rohana, Ibrahim (2000) Keberkesanan Latihan Dalam Sektor Industri. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rosli, Yahya (2000) Keberkesanan Pengurusan Di Agensi Awam : Persepsi Wargakerja Terhadap Keberkesanan Pengurusan Di Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta, Kementerian Kewangan Malaysia (JPPH). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rosmawati, Mamat (2000) Employers' Perceptions Of The Quality Of The Malaysian Business Graduates. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rusmawati, Said (2000) Penggunaan IT Dalam SMEs : Kajian Kes Di Daerah Kubang Pasu. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rusmini, Ku Ahmad (2000) Kepimpinan Transformasi Dan Hubungan Dengan Budaya Organisasi Sektor Korporat. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

S

Samudin, Kassan (2000) Rekabentuk Laman Web Bagi Pengguna Buta Dan Cacat Penglihatan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Selvan, Perumal (2000) Relationship Between Marketing Of Financial Services And Bank Performance In Malaysia : An Empirical Study (1996 - 1998). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sharina, Samsudin (2000) Keberkesanan Periklanan Di Internet. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shuzlina, Abdul Rahman (2000) Neural Networks Approach In Diagnosing Classes Of Anaemia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Siti Hajar, Man (2000) E-Komunikasi Dan Pengurusan Perubahan Pendidikan : Kajian Tinjauan Di Organisasi Pendidikan Bandar Dan Luar Bandar Di Negeri Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Suhaimi, Abdul Majid (2000) Rangkaian Neural Untuk Peramalan Gred Matematik Tambahan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Syed Putra, Syed Ali (2000) Iklim Organisasi Dan Hubungannya Dengan Kecenderungan Pusing Ganti Pekerja Kilang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

T

Tan, Choo Jun (2000) Utilization Of Java Reflection In Detecting Object Concept Similarities. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Teh, Siew Hong (2000) Anteseden Tingkah Laku Kewarganegaraan Organisasi Di Kalangan Pendidik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Teoh, Boon Wei (2000) Neural Network Modeling For Predicting Rainfall Precipitation. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

V

V., Vijayakumar (2000) Enhance Work Performance Through Employee Involvement Strategy. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

W

Wan Maheran, Wan Abdullah (2000) Pengurusan Projek Dengan Perekayasaan Semula Dalam Penyediaan Akaun Awam. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Wan Mazlan, Wan Salim (2000) Relationship Between Recruitment And Retention Of Army Personnel During High Economics Growth. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Wan Rosmini, Hassan (2000) Tahap Kesedaran Pekerjaan Berhubung Dengan Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja : Suatu Kajian Kes di Hume Cemboard Berhad, Primaboard Division. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

William, Koh Siaw Yen (2000) Factors Influencing Electronic Data Interchange (EDI) Usage In Port Related Industries In Northern Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Wong, Tuck Sung (2000) Early Admission Selection Process Into Sixth Form Science Streams Using Neural Networks Model. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Y

Yahaya, Wan Chik (2000) Hubungan Perancangan Strategik Kualiti Dengan Prestasi Kerja Dalam Organisasi Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Yap, Jeremy Yee Wei (2000) Internet-Based Advisory System for Automotive Spare Parts Industry. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Z

Zaharan, Hussain (2000) Warisan Seni Budaya Dan Pelancongan Negeri Kelantan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zahiah, Haji Ahmad (2000) Amalan Pengurusan Sumber Manusia Dan Budaya Organisasi Di Kalangan Pekerja-Pekerja Bukan Eksekutif Syarikat Sime Tyres International (M) Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zainal Abidin, Yahaya (2000) Orchid Farming As A Potential Business Venture. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zamri, Abu Bakar (2000) Kualiti Pengurusan Kantin Dan Kepuasan Pelanggan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zuki, Ibrahim (2000) Faktor Kritikal Kejayaan Kepada Amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Di Sekolah : Satu Kajian Perbandingan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zureen, Hashim (2000) Performance Measurement In ISO And Non-ISO Companies : A Comparative Study. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Mon Oct 2 06:58:33 2023 +08.